Aanbod van genade

Ds. C. Harinck / 3 reacties

28-12-2009, 19:00

Vraag

Aan ds. C. Harinck. Als antwoord op een vraag over het aanbod van genade schreef u: “Dat niemand in de praktijk tot Christus komt dan die zijn zonden en ellenden gevoelt.” Dit roept bij mij verwarring op. In de Bijbel lees ik dat de Heere Jezus zegt dat je alleen door het geloof in Hem behouden bent. Hoewel ik niet weet of ik zondenkennis heb, ben ik wel heel erg de noodzaak van het geloof in de Heere Jezus gaan inzien. Want Hij is de enige weg waardoor ik voor God kan verschijnen. Het is voor mij een strijd geweest om dit wel met m'n verstand te weten, maar toch niet te kunnen zien/geloven dat het offer van de Heere Jezus ook voor mij is. Het is heel beangstigend om te weten dat je door het geloof zalig kunt worden, maar niet te weten wat en hoe. Iedere keer dacht ik nu kan ik nog om het geloof vragen, nu leef ik nog. In de voorbereidingsweek voor het Heilig Avondmaal las ik dat de Heere Jezus zegt: “Dit is Mijn lichaam hetwelk voor u verbroken wordt.” Toen ik dit las was het alsof de Heere Jezus dit persoonlijk tegen mij zei. Ik zag het zo duidelijk dat ik helemaal niets hoef mee te brengen maar dat ik alleen maar mag ontvangen. Dit was voor mij echt het aanbod van genade. Toen ik dit later aan iemand vertelde zei deze: “Ja dan zeg je wel én dat voor zo één.” Hierdoor ga ik toch weer twijfelen of het wel echt van God was. Want ik ervaar nog steeds niet dat ik een groot zondaar ben. Maar ik ervaar wel liefde tot God om dat Hij er alles voor over heeft gehad om ook mij te redden. Hoe kan dat? Bedrieg ik mezelf misschien?

Antwoord

De reformatie heeft terecht geleerd “Sola Fide”, alleen geloof. De werken komen er niet aan te pas. Het gaat alleen om geheel te vertrouwen en je te verlaten op de door Christus aangebrachte verlossing. Dat zie je dus goed. Luther zegt dan: “Alles lijkt simpel en eenvoudig. Maar het geloof is verre van simpel. Het geloof is voor de armen en verlorenen.”

Wat bedoelt Luther? Nu, dat je wel kunt zeggen: Ik geloof. Maar geheel op Christus en alleen op Christus vertrouwen dat doet alleen een arm zondaar, die niets bezit om op te vertrouwen. Dat is geen voorwaarde of waardigheid, waardoor je in aanmerking komt voor de genade. Dat hoort gewoon bij het geloven. Geloven doet een arme zondaar en niet een rijke farizeeër.

Geloven is dus altijd meer dan een rekensom. Het is een hartezaak. En het is pas een hartezaak als je arm en ledig komt. Het geloof richt zich wel geheel op Christus en op niets anders, maar het richt zich op Christus als een arme en schuldige. Daarom is behoefte aan redding een element dat het geloof vergezelt. Hoe ellendig en onwaardig je ook bent, niets is vereist dan behoefte aan redding te hebben. Tot zover wat meer over de verhouding ellendekennis en geloof.

Ik vind overigens dat je te veel redeneert en te veel in jezelf wroet en ook wel te veel op je gevoel afgaat. Je moet veel op Gods Woord en belofte zien en daar mee werkzaam zijn. Wat ik je raden wil is: Leg alles voor de Heere neer. Al je twijfel en strijd, je tekort aan ellendekennis, enz. Lees je Bijbel. Laat je onrust niet overgaan en zoek de vrede in het bloed van Jezus Christus. 
 
Lees goede boeken, b.v. het boek van Bunyan over “Komst en welkomst tot Christus” en smeek de Heilige Geest je Leraar en Utlegger te zijn. En... je zult niet tevergeefs hebben gezocht.
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
3 reacties
javisje
28-12-2009 / 20:37
ik herken me erg in de worsteling van de vraagsteller. Mag ik verwijzen naar een meditatie in t rd met dankdag. http://www.refdag.nl/artikel/1443091/Dankdagmeditatie+Romeinen+24.html

Ik las het onlangs en t was net of er veel op zijn plek viel, maar daarmee is onderstaand van ds. Harinck niet minder waar/herkenbaar.

Ik vind overigens dat je te veel redeneert en te veel in jezelf wroet en ook wel te veel op je gevoel afgaat. Je moet veel op Gods Woord en belofte zien en daar mee werkzaam zijn. Wat ik je raden wil is: Leg alles voor de Heere neer. Al je twijfel en strijd, je tekort aan ellendekennis, enz. Lees je Bijbel. Laat je onrust niet overgaan en zoek de vrede in het bloed van Jezus Christus.
EVA
29-12-2009 / 09:11
beste vragensteller,
Mooi dat God door Zijn woord tot je spreekt en dat je weet alleen Jezus is de weg om tot God te komen, je beseft dus dat je zondig bent, want anders wil je niet weten hoe je tot God kan komen!
Gods woord staat zo vol met belofte;s lees rom10,8-10 eens,!!Simpel en wat een genade!! en er is er altijd 1 die jouw bij God vandaan wilt houden dus die zal je aanklagen of je het wel echt goed ziet, of dat je niet op je gevoel te werk gaat, en hij rooft gelijk weer wat God in je hart werkt.
op wwww.maranthakerk.nu staan mooie preken van ds MM van Campen nav matt 13 (zijn van 2005)weet niet of de link het doet.
http://www.maranathakerk.nu/cgi-bin/qgen?cfg=dienst.cfg&SELECT_d.id=&SELECT_v.id=89&submit=Select

Mijn gevoel zegt: Kijk eens om je heen!
Maar Jezus zegt: Zie op Mij.
Mijn gevoel zegt: Hier kom je nooit uit!
Maar Jezus zegt: Ik maak je vrij

Mijn gevoel zegt: Je struikelt telkens weer,
Maar Jezus zegt: Ik houd je vast.
Mijn gevoel zegt: De zorg drukt jou ter neer
Maar Jezus zegt: Geef Mij je last.

Mijn gevoel zegt: Jij schiet altijd te kort
Maar Jezus zegt: In Mij ben je volmaakt.
Mijn gevoel zegt: Je woorden zijn zo krachteloos
Maar Jezus zegt: Ik ben het die het hart aanraakt.

Mijn gevoel zegt: Jij kan alleen maar huilen
Maar Jezus zegt: Verblijd je ten alle tijde.
Mijn gevoel zegt: Toe maar trek die muur maar op!
Maar Jezus zegt: Niets kan jou van Mijn liefde scheiden.

Mijn gevoel zegt: Jij bent onzeker en angstig
Maar Jezus zegt: Vrees niet, je bent Mijn.
Mijn gevoel zegt: Mensen mogen me niet
Maar Jezus zegt: Ik ben voor je, wie zal tegen je zijn?

Mijn gevoel zegt: Jij bent zo minderwaardig
Maar Jezus zegt: Kostbaar ben je in Mijn oog.
Mijn gevoel zegt: Ga maar heel diep gebukt
Maar Jezus zegt: Hef je hoofd omhoog.

Mijn gevoel zegt: Je hebt weer te weinig gebeden
Maar Jezus zegt: Slaap nu maar, en rust in Mijn vrede
Mijn gevoel zegt::...............................................
Maar Jezus zegt:............................................

En... waar ligt mijn geloof....? in mijn gevoel of in wat Jezus zegt!!!


Als je nog door wil praten evangelie@live.nl
eduard1
29-12-2009 / 09:52
Ik heb het al vaker hier als reactie geplaatst maar gezien de specifieke vragem van de vraagsteller/-stelster doe ik het toch nóg een keer.
Lees hieronder wat Brakel schrijft in zijn Redelijke Godsdienst over de wedergeboorte:

VII. 4. Het vierde dat aan te merken is, is de wijze van wedergeboorte, welke zeer verscheiden is;
(a) Sommigen worden schielijk, in een korte tijd overgebracht, als in één ogenblik, gelijk Zachéus en de moordenaar; velen op de Pinksterdag, de stokbewaarder. Anderen langzamer.
(b) Sommigen worden overgebracht door en met grote verschrikkingen en
ontsteltenissen der wet, des doods en der verdoemenis, zoals op de Pinksterdag, en de stokbewaarder, Hand. 16:27.
(c) Sommigen op een zeer Evangelische wijze. De zaligheden en de volheid van de Middelaar Jezus Christus overstelpen de ziel, en de zoetheid van de Evangelische goederen vervullen zó hun ziel, dat ze geen tijd hebben, aan hun zonden met verschrikking te denken. Maar zij worden als verslonden door het Evangelie, en zij ontvangen Jezus met blijdschap als Zachéus, Lukas 19:3, 10.
(d) Sommigen brengt de Heere over in vele bedaardheid, door het gezicht van de
waarheden; in bedaardheid zien ze hun zonden en ellendige staat buiten Christus,
en de zaligheden der bondgenoten, alsmede de waarheid van de aanbieding van
Christus door het Evangelie aan hen. In dit beschouwen der waarheden worden ze
allengskens (langzamerhand) en buiten hun weten veranderd, en worden der
waarheid gehoorzaam, en door de kennis van de waarheid worden ze gelovig, en
hun hart wordt gereinigd, 1 Petrus 1:22. Zij hebben niet veel smartelijke droefheid,
ook geen verrukkende blijdschap, maar een genoegen in, en zoete goedkeuring van
de waarheden, zo ten opzichte van hun ellende, als zaligheid in Christus, en hun
aanneming van, en verlaten op Christus. Dit zijn doorgaans de bestendigste en
vaste Christenen.
(e) Sommigen worden bekeerd allengskens, met vele verwisselingen van droefheid,
blijdschap, geloof, ongeloof, strijden, overwinningen, vallen, opstaan; en dit is de
gewone weg, dien God doorgaans houdt in de bekering van de meesten. Als ik
zeg, a1engskens, dan bedoel ik de bekering in 't brede, met al haar omtrek, van de
eerste overtuiging, tot de bewustheid dat men Christus aanneemt. Want anders is
het een zekere zaak, dat de bekering in één ogenblik geschiedt, in één moment
wordt de ziel van dood levend; tussen dood en levend zijn is geen tijd. Omdat deze
wijze van bekering de gewoonste is, zo zullen wij ze in haar begin, voortgang en
einde wat breder openleggen, opdat een ieder zich daarin zou kunnen spiegelen.
Maar dat zeggen wij vooraf, dat niemand bekommerd moet zijn over de wijze van
bekering, omdat hij niet is overgebracht op deze of gene wijze, die men zichzelf
voorschrijft, of op welke anderen bekeerd zijn. Als de bekering er is, dan is het wél, en
ziet tot uw ontsteltenis niet terug op de wijze, al was de wijze van bekering in u
zodanig, dat gij nooit iets dergelijks gelezen of gehoord had. Want de wegen Gods zijn
wonderbaar, en de een ondervindt wel iets, daar de andere niet van weet, ook in de gewone
weg tot bekering; maar men moet dikwijls terugzien op al de voorzienigheden
en wegen, waardoor God ons geleid heeft, dat geeft ons stof van verwondering, van
verheerlijking van God, en van vaststelling van zijn staat.

Terug in de tijd

Beste mevrouw Rots. Ik ben een meisje van begin twintig. Al mijn hele leven kan ik over het algemeen beter opschieten me...
geen reacties
28-12-2013
Zelf ben ik een beetje bang dat ik een lichte vorm van borderline heb omdat ik aardig wat symptomen daarvan bij mezelf b...
geen reacties
28-12-2007
Aan ds. Heikamp. We weten dat de verschillen in uw kerkverband groot zijn. Helaas zien we de laatste tijd dat zelfs in b...
19 reacties
30-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis